Խաչվող թվեր

Ընտրովի դասընթաց

Խաչվող թվեր

21052018թ

Ա 8 Բ 9 Գ 9   Դ 9 Ե 9 Զ 8
Է 4 0 0   Ը 8 9 1
Թ 2 1 9 Ժ 3 9   7
1   Ի 2 2 2 Լ 2 2
  Խ 5   Ծ 1 8 3  
Կ 5 0 Հ 4 0   Ձ 1 Ղ 9
Ճ 7 5 3   Մ 3 6 6

 

ՈՒղղահայաց

ԱԹիվ, որի երկրորդ թվանշանն առաջինի կեսն է, երրորդը՝ երկրորդի, չորրորդը՝ երրորդի։ ԲԹիվ, որը 100-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ։  ԳԹիվ, որի թվանշանների գումարը 20 է։ ԴԹիվ, որի թվանշանների գումարը հավասար է Լ կետում գրված թվի թվանշանների արտադրյալին։ ԵԱմենամեծ երկնիշ թիվը։ ԶԹիվ, որի առաջին երկու թվանշանների գումարը հավասար է վերջին երկուսի գումարին։ ԺԹիվ, որի յուրաքանչյուր թվանշան փոքր է նախորդից։ ԼԹիվ, որի վերջին թվանշանն առաջին երեքի արտադրյալն է։ Խ101-ի բաժանվող թիվ։ ԿՁ կետում գրված թվի եռապատիկը։ ՀԹիվ, որի թվանշանները հաջորդական թվեր են։ Ղ4 օրն ըստ ժամերի։

 

Հորիզոնական

ԱԱմենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի տարբերությունը։ ԴԱմենամեծ եռանիշ զույգ թիվը։ Է100-ի բաժանվող թիվ։ ԸԱմենամեծ միանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի արտադրյալը։ ԹԹիվ, որի նախավերջին թվանշանը հավասար է առաջին երկուսի գումարին, իսկ բոլոր թվանշանների գումարը24 է։ ԻՄիևնույն թվանշաններից կազմված թիվ։ Ծ Մ կետում գրված թվի կեսը։ Կ1-ից մինչև 7 թվերի արտադրյալը։ Ձ Ե կետում գրված թվի մնացորդը՝ 20-ի բաժանելիս։ ՃԹիվ, որի երկրորդ թվանշանն առաջինից է փոքր՝ 2-ով, իսկ երրորդը՝ երկրորդից։ ՄՆահանջ տարին ըստ օրերի։

Реклама

Dear Samvel

My name is Max. I am from India. I live in Yerevan. I am 9. I study at <<Mkhitar Sebastatsi>> Educomplex. I like my school very much. We have a big dog in our school. Its name is Arjuk. We have different school subjects: Russian, English, PE. I like PE. We swim, play games  and ride bikes in summer. I like my school. I like to play chess, to swim. I have one brother and one sister. I have many toys. I like to play games with my toys. This is some information about me.

Project: ordering food in a cafe

https://anulganjalyan.wordpress.com/2018/05/09/%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D6%84-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%AB/

Café worker: hello .

Max: hello.
Café worker: What would you like?
Max:  I would like pizza, please.
Café worker: Anything else?
Max: yes, I would like strawberry Ice-cream please.
Café worker: Would you like a drink?
Max: Yes, I would like strawberry juice.

Café worker: OK, so that’s one pizza, strawberry Ice-cream and an strawberry juice. What’s your table number?
Max: Table 9. How much is that?
Café worker: That’s £13.12, please.
Max: Here you are.
Café worker: Thank you … that’s £13.12 … and £2.65 change.

Բակտերիաների մասին

Բակտերիաներ (հին հուն․՝ βακτήριον՝ ցուպիկ), պրոկարիոտ (անկորիզ), մեծ մասամբ միաբջիջ միկրոօրգանիզմներիթագավարություն։ Բակտերիաներն ունեն կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները՝ աճում են, զարգանում, նյութափոխանակություն են կատարում, բազմանում և այլն։ Ներկայումս բնութագրված են մոտ տասը հազար բակտերիա, սակայն իրականում գոյություն ունի միլիոնից ավելի տարբեր տեսակի բակտերիաներ։ Բակտերիաները կյանքի նախնական ձևերն են։ Դրանք շատ փոքր են և տեսանելի են միայն մանրադիտակով։ Մի կաթիլ ջրում հանգիստ կարող են ապրել 40 միլիոն բակտերաններ։ 1 գրամ հողում կարող է լինել 300 հազարից մինչև 90 միլիոն բակտերիա։

Սովորաբար բակտերիաների երկարությունը չի անցնում մի քանի միկրոմետրից և լինում են տարբեր ձևերի։ Բակտերիաները տարածված են ամենուր՝ հողում, ջրում, օդում, բույսերի, կենդանիների և մարդկանց օրգանիզմներում։ Դրանց կարելի է հանդիպել այնտեղ, որտեղ թվում է, թե կյանքի գոյության համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Ըստ տարբեր հաշվարկների աշխարհում կա հինգ նոնիլլիոն (5×1030) բակտերիա[1]։

Բակտերիաները լինում են ցուպիկաձև, գնդաձև, ստորակետաձև, պարուրաձև։ Դրանք բավական ակտիվ կյանքով են ապրում։ Օրվա ընթացքում կարող են ուտել իրենց զանգվածից 30 անգամ ավելի սնունդ։ Երբ խոնավությունը, սնունդը, ջերմաստիճանը և այլ պայմաններ բարենպաստ են, բակտերիաները շատ արագ աճում և բազմանում են։

Թունավոր սնկերի մասին

Սնկեր, ստորակարգ կորիզավոր (էուկարիոտ) օրգանիզմների առանձին թագավորություն։ Սնկերը համարվում են ամենահին օրգանիզմներից մեկը երկիր մոլորակի վրա:  Գիտնականների զգալի մասը կարծում են, որ կյանքի ի հայտ գալուց անմիջապես հետո սկսվել է դրա տարանջատումը երեք հիմնական թագավորության՝

° Կենդանական

° Բուսական

° Սնկերի

Այստեղ պետք է նշել, որ սնկերը իրենց կենսաբանական հատկանիշներով ավելի մոտ են գտնվում կենդական աշխարհին՝ քան բուսական: Գիտնականները հակված են նաև այն հանգամանքին, որ սնկերը, բույսերը և կենդանիները զարգացում են  ապրել զատ ՝ առանձին առանձին, միմյանցից անկախ: Սնկերի ամենահին գտածոներից պարզվում է նրանց հավանական տարիքը՝ մոտ  900 մլն տարեկան : Գիտնականները հակված են այն հանգամանքին, որ սնկերը միակորիզավորների թագավորության ամենահին ներկայացուցիչներն են և միգուցե երկիր մոլորակի ամենահին միակորիզավոր բնակիչները:

Գոյություն ունեն մի շարք տեսություններ սնկերի առաջացման մասին: Ի սկզբանե սնկերի առաջացման բազմաթիվ ոչ գիտական բացատրություններ են տրվել: 1727թ.-

ֆրանցիացի կենսաբան  ֆազիեյին նշել է, թե սնկերը դրանք  սատանայի ստեղծածն են:

 

Արտաշես

Արտաշես Բարեպաշտ Հայոց թագավոր: Զարեհի որդին, Երվանդունի տոհմից։ Արտաշես  սելևկյան բանակում նախապես եղել է բարձրաստիճան զինվորական։ Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս III Մեծը, Երվանդունիներից նվաճելով Հայաստանի զգալի մասը նրա կառավարիչ է կարգել Արտաշես–ին։ Մագնեսիայի ճակատամարտում Հռոմից Անտիոքոս III–ի կրած պարտությունից հետո, Արտաշես անկախ է հռչակել Հայաստանը և հիմնել նոր արքայատոհմ, որն իր հիմնադրի անունով պատմագրության մեջ կոչվում է Արտաշեսյան: Արտաշես –ի թագավորությունն սկզբում սահմանափակված է եղել Մեծ Հայքի կենտրոնական մարզերով։ Կարճ ժամանակաշրջանում նա վերամիավորել է Երվանդունիների պետությունից  վերջին կամ  սկզբին անջատված ծայրագավառները, ստեղծել միաձույլ պետություն, որի հզորությունն ու կենսունակությունը խարսխված է եղել միասնական էթնիկական հիմքի վրա։ Հույն աշխարհագրաագետ Ստրաբոնը մանրամասն տեղեկություններ է հաղորդում Արտաշեսի այդ միավորիչ գործունեության մասին։ Իր թագավորության սկզբում Արտաշես արշավում է դեպի արևելք և հասնում Կասպից ծովի ափերը, որի շնորհիվ Մեծ Հայքին են միացվում Փայտակարանը և Կասպից երկիրը։

Café worker and Max

Café worker: hello .

Max: hello.
Café worker: What would you like?
Max:  I would like pizza, please.
Café worker: Anything else?
Max: yes, I would like strawberry Ice-cream please.
Café worker: Would you like a drink?
Max: Yes, I would like strawberry juice.

Café worker: OK, so that’s one pizza, strawberry Ice-cream and an strawberry juice. What’s your table number?
Max: Table 9. How much is that?
Café worker: That’s £13.12, please.
Max: Here you are.
Café worker: Thank you … that’s £13.12 … and £2.65 change.

Why the Hare has no Tail

Long long ago the animals had no tails or very small ones. One day the Lion asked all the animals to come to him to get good tails. It was cold that day and it was raining. Tha hare had only a short little tail but he did not like to go out and said to the other animals, “Please, bring me a tail. I can’t go anywhere when it rains.”

“What tail do you want to have?” the animals asked him.

“Oh, any tail will be good for me. But it must not be too long or too short.”

Some time later the animals came back and each animal had a beautiful tail. But nobody brought a tail for the hare.

I think that some of them forgot about the hare, some had no time, some could not find a good tail for the hare.

But I know this: if you must do something, don’t ask others to do it for you. Don’t forget about the hare with his short little tail!

Tail-պոչ

Hare-նապաստակ

Long-երկար

Short-կարճ

Forget-forgot-մոռանալ

 

Թեստ

Թեստի նմուշ

03052018թ

 

  1. Գտիր այնթիվը, որի միավորը 4 է, տասնավորը 2 անգամ մեծ է միավորից, հազարավորը 0 է, տասհազարավորը՝ 7, հարյուրավորը՝ 3։70384

 

2․Քանի՞մետրէ 4/5 կմ-ը:

1000×4=4000

4000:5=800

 

3․Լրացրու նախադասությունը Անհայտ․․․գտնելու համար պետք նվազելիից հանել տարբերությունը։

հանելի

4․Ո՞ր շարքի կոտորակներն են դասավորված նվազման կարգով․

ա)

բ)

գ)

դ)

 

5․Նշված թվանշաններից ո՞րը պետք է տեղադրել աստղանիշի փոխարեն՝ անհավասարություն ստանալու համար․

6տ 4 ց<6տ500կգ

 

6․Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5 թվանշանը։

Կմեծանա-5000ով

7․9ր 20վ արտահայտիր վայկյաններով:

̝560վ

 

8․Գտիր 62 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։

63

9․Արմենը 10 տարեկան է։Մայրիկը նրանից մեծ է 3 անգամ։ 5 տարի հետո մայրիկը քանի՞տարով մեծ կլինի Արմենից։

20

 

10․Գտիր ամենամեծ եռանիշ ու ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարից 6-ով մեծ թիվ։

999+1000=1999

1999+6=2005

Ես ազատ ցուցարար եմ

Ես Մաքսն եմ, սովորում եմ Հարավային դպրոց-պարտեզի 4-րդ դասարանում: Ես մտահոգված եմ իմ հայ ժողովրդի և իմ երկրի համար: Ինձ մոտ այս օրերին դասադուլ է, ես այդ մասին տեղեկացրել եմ իմ դպրոցին և գտնվում եմ Հանրապետության հրապարակում իմ ժողովրդի կողքին: Ես ասել եմ իմ խոսքը և բոլորը լսել են այդ մասին, հիմա ձեր հերթն է լսելու:

Տեսանյութը իմ մասին է`